Báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên được lập theo số liệu tài chính năm 2018
Lượt xem: 609
Đây là một trong những nội dung được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 về việc hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Đây là một trong những nội dung được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 về việc hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Cũng theo Thông tư này, các đơn vị lập Báo cáo tài chính nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp thông tin để lập Báo cáo tài chính nhà nước bao gồm: Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (gồm: Kho bạc Nhà nước các cấp; Vụ Ngân sách Nhà nước; Cơ quan Thuế các cấp; Tổng cục Hải quan; Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; Cục Tài chính doanh nghiệp; Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Cục Quản lý công sản; Tổng cục Dự trữ Nhà nước); Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Cơ quan tài chính địa phương (gồm Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương, tỉnh, huyện.

image

image

Kho bạc Nhà nước tổ chức tập huấn chế độ kế toán và các nghiệp vụ KBNN

Thông tư số 133/2018/TT-BTC gồm 3 chương, 15 điều hướng dẫn biểu mẫu, quy trình lập, gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính để lập Báo cáo tài chính nhà nước; các chỉ tiêu cụ thể của Báo cáo tài chính nhà nước; kiểm tra việc lập Báo cáo tài chính nhà nước. Theo quy định tại Thông tư, Kho bạc Nhà nước lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc, trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh, xin ý kiến Sở Tài chính bằng văn bản (thời hạn trả lời trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày xin ý kiến), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Báo cáo cung cấp thông tin tài chính phải được lập cùng kỳ kế toán năm với Báo cáo tài chính nhà nước, từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Khi lập Báo cáo tài chính nhà nước, thực hiện loại trừ các số liệu phát sinh từ các giao dịch nội bộ theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

Thông tư cũng nêu rõ yêu cầu thông tin phải phản ánh trung thực, khách quan, hợp lý thông tin tài chính Nhà nước (đối với Báo cáo tài chính nhà nước); phản ánh trung thực, khách quan, hợp lý thông tin tài chính của đơn vị mình và các đơn vị kế toán trực thuộc, nếu có (đối với Báo cáo cung cấp thông tin tài chính). Phải được trình bày phù hợp với yêu cầu quản lý và phải đảm bảo tính nhất quán, liên tục và tính so sánh. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương; Sở Tài chính cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh; Phòng Tài chính - Kế hoạch cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp huyện cho Kho bạc Nhà nước đồng cấp để tổng hợp danh sách đơn vị dự toán cấp I. Trường hợp trong năm có biến động tăng, giảm đơn vị dự toán cấp I, các đơn vị nói trên phải kịp thời cung cấp danh sách cho Kho bạc Nhà nước đồng cấp. Các đơn vị lập Báo cáo tài chính nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhiệm vụ cung cấp thông tin để lập Báo cáo tài chính nhà nước có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 và Báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên được lập theo số liệu tài chính năm 2018.

image

Toàn cảnh Hội thảo hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nướcThống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 461
  • Trong tuần: 796
  • Tất cả: 576,859
Đăng nhập