Đại hội Công đoàn KBNN nhiệm kỳ 2018-2023
Lượt xem: 498
Ngày 8/11/2018, tại Hà Nội, Công đoàn KBNN đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự Đại hội có 149 đại biểu được bầu từ các đơn vị công đoàn thuộc Công đoàn KBNN; đại diện Đảng uỷ cơ quan KBNN, Lãnh đạo KBNN, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân cơ quan KBNN. Đại diện công đoàn cấp trên có đồng chí Bùi Xuân Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Ngày 8/11/2018, tại Hà Nội, Công đoàn KBNN đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự Đại hội có 149 đại biểu được bầu từ các đơn vị công đoàn thuộc Công đoàn KBNN; đại diện Đảng uỷ cơ quan KBNN, Lãnh đạo KBNN, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân cơ quan KBNN. Đại diện công đoàn cấp trên có đồng chí Bùi Xuân Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính tới dự và chỉ đạo Đại hội.

image

Tổng Giám đốc KBNN - Tạ Anh Tuấn phát biểu

Tại đại hội, thay mặt BCH Công đoàn KBNN nhiệm kỳ 2014 - 2018, Phó Chủ tịch Công đoàn KBNN Mai Thị Hồng Vân đã trình bày: “Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn KBNN nhiệm kỳ 2014- 2018; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2018- 2023”. Báo cáo cho biết: Đại hội Công đoàn cơ sở KBNN nhiệm kỳ 2014 - 2018 đã đề ra mục tiêu: Xây dựng đội ngũ công chức KBNN giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật, có lối sống văn hóa, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020: Xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định, vững chắc”. Với 7 nhiệm vụ và 8 giải pháp chủ yếu, trong những năm qua cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức đoàn viên công đoàn cơ quan KBNN đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Những kết quả đó được đánh giá qua một số mặt công tác trọng tâm sau: Đối với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Công đoàn KBNN đã đề ra chương trình công tác hàng tháng, quý, năm cho phù hợp; Tích cực động viên đoàn viên công đoàn phát huy tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm, tham gia triển khai đảm bảo chất lượng các đề án, chính sách, đặc biệt triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP hàng năm của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán NSNN, các đề án triển khai Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước, đảm bảo tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu NSNN, quản lý quỹ NSNN, kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, đúng quy trình, điều hành ngân quỹ chủ động, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi NSNN, đảm bảo an toàn tiền, tài sản của nhà nước giao cho KBNN quản lý.

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động; Công đoàn KBNN đã nhận thức được công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn là nhiệm vụ cơ bản của các tổ chức công đoàn, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn KBNN đã chủ động thực hiện và tích cực phối hợp với chính quyền, đoàn thanh niên triển khai tốt các công việc sau:

Đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Công đoàn KBNN đã bám sát nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan và các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành và công đoàn Bộ Tài chính kịp thời hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên về Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, pháp luật, chính sách chế độ của nhà nước... Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn KBNN đã chủ động phối hợp với chính quyền của cơ quan tổ chức học tập chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các Nghị quyết, văn bản của Công đoàn cấp trên; đã tích cực vận động đoàn viên tham gia đầy đủ các buổi học tập Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; phổ biến các quy định mới của Nhà nước liên quan trực tiếp đến người lao động. Công chức, viên chức KBNN luôn tin tưởng vào đường lối chính trị của Đảng, tuân thủ pháp luật; trong quá trình công tác, luôn bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa các chính sách, chế độ trong lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ KBNN...

image

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn KBNN nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tại đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo KBNN; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc KBNN - Tạ Anh Tuấn đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng, những thành tích mà tổ chức Công đoàn, đoàn viên công đoàn cơ quan KBNN đã đạt được trong nhiều năm qua, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ tới tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo chính quyền cơ quan KBNN, phát huy vai trò năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức vận động, tập hợp được đông đảo đoàn viên Công đoàn với sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, động viên phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong đội ngũ nữ công chức, viên chức; coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực cụ thể, dễ hiểu, dễ làm phù hợp với điều kiện yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

- Tiếp tục củng cố tổ chức, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, phát huy dân chủ, cùng với Đảng ủy, Lãnh đạo KBNN làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tổ chức, tham gia học tập bồi dưỡng về chế độ chính sách, quy trình nghiệp vụ, tổ chức quản lý, đánh giá chất lượng công tác, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương lao động.

- Bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong từng thời kỳ, động viên đoàn viên Công đoàn tích cực phát huy tinh thần lao động sáng tạo, tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của đơn vị; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong các tổ chức Công đoàn của cơ quan, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

- Tổ chức Công đoàn cần tiếp tục thể hiện rõ vai trò là người đại diện của đoàn viên công đoàn phối hợp với chính quyền với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Đoàn thanh niên; Hội Cựu chiến binh…chú trọng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ đoàn viên công đoàn. Thực hiện tốt vai trò cầu nối đưa các tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn đến với Đảng ủy, Lãnh đạo KBNN; đồng thời tham mưu phương hướng giải quyết để đáp ứng các quyền lợi chính đáng của các đoàn viên.

- Tiếp tục duy trì tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao và các hoạt động khác, tạo không khí thi đua sôi nổi, lành mạnh trong cơ quan, hỗ trợ tích cực, có hiệu quả trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại diện công đoàn cấp trên, ông Bùi Xuân Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng, những thành tích mà cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan KBNN đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đối với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2018-2023, đại diện Công đoàn Bộ Tài chính đề nghị tập trung vào một số công tác trọng tâm sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính trị tư tưởng và chính sách pháp luật cho đoàn viên công đoàn và vận động đoàn viên chủ động khắc phục khó khăn thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, với phương châm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong công tác quản lý tài chính ngân sách hiện nay.

- Thực hiện tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên công đoàn; tăng cường giải pháp phối hợp chính quyền chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và thực hiện quy chế dân chủ cơ quan KBNN.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn.

- Tiếp tục công tác củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và bồi dưỡng, giới thiệu phát triển đảng đối với đoàn viên ưu tú của đơn vị. Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động ở các cấp Công đoàn KBNN theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, thể thao và công tác xã hội…

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn KBNN nhiệm kỳ 2014-2018 đã phát biểu tiếp thu đầy đủ ý kiến đánh giá và chỉ đạo của đồng chí Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính và đồng chí Tạ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc KBNN; đồng thời ghi nhận ý kiến tham luận của các đơn vị Công đoàn trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động nghiệp vụ KBNN và trong công tác xây dựng các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy KBNN các cấp theo tinh thần Nghị quyết 18/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương: Công đoàn bộ phận Cục Kế toán Nhà nước, Công đoàn bộ phận Vụ Tổ chức cán bộ.

image

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan KBNN nhiệm kỳ 2018- 2023 gồm:

(1). Đồng chí Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc KBNN;

(2). Đồng chí Nguyễn Chí Vương - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

(3). Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó Chánh Văn phòng KBNN;

(4). Đồng chí Tô Thị Nguyệt Nga - Phó Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ;

(5). Đồng chí Trần Mạnh Tường - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;

(6). Đồng chí Đinh Thị Ngọc Ánh - Trưởng phòng- Cục Kế toán Nhà nước;

(7). Đồng chí Cao Cự Nhâm - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra kiểm tra;

(8). Đồng chí Đoàn Thu Thủy - Phó Giám đốc Sở Giao dịch KBNN;

(9). Đồng chí Hà Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trường Nghiệp vụ Kho bạc;

(10). Đồng chí Vũ Mạnh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp pháp chế;

(11). Đồng chí Đỗ Tuyết Mai - Trưởng Khoa - Trường Nghiệp vụ Kho bạc;

(12). Đồng chí Vũ Hồng Phượng - Chuyên viên - Vụ Kiểm soát chi;

(13). Đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

(14). Đồng chí Bùi Thị Ngọc Hà - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu vực Miền Bắc;

(15). Đồng chí Hà Thị Thanh Bình - Chuyên viên - Văn phòng.

image

Phó Tổng Giám đốc KBNN - Chủ tịch Công đoàn KBNN nhiệm kỳ 2014-2018 Nguyễn Quang Vinh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn KBNN nhiệm kỳ 2018-2023

image

Tiết mục Văn nghệ chào mừng Đại hội của Đoàn Thanh niên cơ quan KBNN

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 50
  • Trong tuần: 50
  • Tất cả: 576,113
Đăng nhập