Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, tiếp tục tập trung nguồn lực, trí tuệ để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019
Lượt xem: 475
Sáng 19/12/2018, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN), KBNN tổ chức Hội nghị công chức, viên chức cơ quan KBNN năm 2018 để tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan KBNN năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Ông Tạ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc KBNN chủ trì và điều hành Hội nghị.

Sáng 19/12/2018, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN), KBNN tổ chức Hội nghị công chức, viên chức cơ quan KBNN năm 2018 để tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan KBNN năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Ông Tạ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc KBNN chủ trì và điều hành Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đại diện Công đoàn Bộ Tài chính, Ban Lãnh đạo KBNN, Lãnh đạo các đơn vị tổ chức Đảng, Đoàn thể của cơ quan KBNN và các đại biểu đại diện cho công chức, viên chức cơ quan KBNN.

image

Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn chỉ đạo Hội nghị

Với vai trò là cơ quan Trung ương, ngay từ đầu năm 2018 KBNN đã ban hành Quyết định số 01 ngày 01/01/2018 về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018 của hệ thống KBNN. Với mục tiêu và phương châm hành động: “Tập trung nguồn lực thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”.

Một số kết quả công tác trọng tâm đạt được trong năm 2018

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Lãnh đạo KBNN ông Nguyễn Việt Hồng, Phó Tổng Giám đốc KBNN đã trình bày báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 và phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2019 của cơ quan KBNN. Báo cáo nêu bật một số kết quả công tác trọng tâm đạt được trong năm 2019, cụ thể:

Cải cách thủ tục thu, chi NSNN: KBNN đã chỉ đạo KBNN các cấp chủ động bám sát dự toán thu NSNN và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu đồng cấp thực hiện quyết liệt có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Theo đó, kết quả, tính đến hết ngày 17/12/2018, thu NSNN qua hệ thống KBNN năm 2018 đạt 1.406.136 tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối đạt 1.278.753 tỷ đồng, bằng 96,93% so với dự toán năm.

Với tinh thần cải cách thủ tục hành chính, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách, hệ thống KBNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật; Tổng Giám đốc KBNN cũng đã ban hành Chỉ thị số 3933/CT-KBNN ngày 14/8/2018 nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Đồng thời, chỉ đạo hệ thống KBNN duy trì tốt chế độ báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình kiểm soát chi vốn đầu tư công, trong đó có nêu rõ những nguyên nhân chậm giải ngân, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Bên cạnh đó, KBNN đã trình Bộ phê duyệt một số định hướng cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN; nghiên cứu triển khai diện rộng việc ứng dụng công nghệ thông tin thông báo biến động số dư tài khoản và tiến trình xử lý hồ sơ chi NSNN cho thủ trưởng các đơn vị sử dụng NSNN.

Hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ: KBNN đã tập trung xây dựng và triển khai hệ thống Tổng kế toán nhà nước; nâng cấp triển khai các hệ thống liên quan đến dữ liệu, thống kê, thanh toán liên ngân hàng, hệ thống quản lý ngân quỹ và trái phiếu Chính phủ; nâng cấp chương trình dịch vụ công trực tuyến…

Đồng thời rà soát lại mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến của từng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN để xây dựng kế hoạch và lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; rà soát đơn giản hóa chế độ báo cáo trong nội bộ hệ thống KBNN, triển khai việc gửi báo cáo qua phương thức điện tử.

Về công tác quản lý quỹ NSNN và điều hành ngân quỹ KBNN: KBNN đã chủ động trình Bộ dự thảo Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN; trình Bộ phương án hoàn thiện Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN; đẩy mạnh triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt trong đó, trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13 ngày 15/02/2017 quy định việc quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN; đồng thời mở rộng triển khai thanh toán cá nhân qua tài khoản, thu nộp NSNN qua POS, phối hợp thu và ủy nhiệm thu; nâng cấp chương trình dịch vụ công trực tuyến để triển khai diện rộng cho các đơn vị sử dụng NSNN trong năm 2019.

Bên cạnh đó, KBNN luôn bám sát các chủ trương điều hành về kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018 và diễn biến tình hình thu, chi NSNN tại từng thời điểm, từng giai đoạn để chủ động thực hiện tốt công tác dự báo luồng tiền và các phương án điều hành NQNN chặt chẽ, linh hoạt; tăng cường phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, chủ động điều chuyển NQNN từ NHTM về NHNN để hỗ trợ NHNN thực hiện chính sách tiền tệ; duy trì số dư tiền gửi thanh toán của KBNN tại NHTM chỉ ở mức đảm bảo an toàn thanh khoản của hệ thống KBNN.

image

Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn và Phó Tổng Giám đốc KBNN - Chủ tịch Công đoàn cơ quan KBNN Trung ương, Trần Thị Huệ ký kết nội dung giao ước thi đua năm 2019

Công tác chỉ đạo tổ chức, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức: Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quyết định số 516/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, KBNN đã hoàn thành giải thể 43 Phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh từ ngày 01/6/2018 đảm bảo mọi hoạt động được duy trì ổn định, thông suốt, không xảy ra ách tắc; các đơn vị duy trì được sự đoàn kết, ổn định.

Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm đối với các chức danh thuộc KBNN quản lý (giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026) đảm bảo cơ cấu quy hoạch ở cả 03 độ tuổi và dãn cách giữa các độ tuổi 5 năm, tăng cường công chức quy hoạch là nữ nhằm sẵn sàng bổ sung lực lượng lãnh đạo đảm bảo đủ số lượng và chất lượng khi cần thiết.

Công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo trong hệ thống KBNN được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch và đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Về công tác huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển: KBNN đã chủ động tham mưu, báo cáo Bộ Tài chính các định hướng và giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa các mục tiêu huy động vốn cho cân đối NSNN và phát triển thị trường.

Thông qua nhiều giải pháp phù hợp, tính đến hết ngày 17/12/2018, tổng khối lượng huy động vốn đạt 164.777 tỷ đồng, bằng 74,57% kế hoạch năm.

Đồng thời việc sử dụng ngân quỹ nhà nước cho NSTW vay để thay thế cho phương án phát hành TPCP đã tiết kiệm được khoảng gần 2.100 tỷ đồng/năm.

Hội nghị cũng được nghe các báo cáo: Tổng kết phong trào thi đua, kết quả giám sát tình hình thực hiện cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của công chức, viên chức và tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của công chức, viên chức cơ quan KBNN; kết quả hoạt động của Thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Hội nghị cũng đã tiến hành các bước bầu ra Ban Thanh tra nhân dân cơ quan KBNN nhiệm kỳ 2019-2020; công bố một số danh hiệu khen thưởng năm 2016, 2017 cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong công tác.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Định hướng một số nhiệm vụ cụ thể trong năm 2019

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, cơ quan KBNN đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trọng tâm trong năm 2019, cụ thể như: Tập trung nguồn lực xây dựng các cơ chế, chính sách triển khai thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ của KBNN liên quan đến việc triển khai thực hiện các Luật mới được ban hành; chỉ đạo toàn hệ thống tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN; Tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển.

Đồng thời, tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo chặt chẽ, an toàn và hiệu quả đáp ứng nhu cầu chi của NSNN, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì ổn định, thông suốt công tác kế toán, thanh toán và các hoạt động nghiệp vụ KBNN, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; Hoàn thành tốt công tác tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo quyết toán NSNN năm 2017 trình Chính phủ báo cáo Quốc hội đúng thời gian quy định.

Tăng cường chỉ đạo toàn hệ thống đảm bảo an ninh trong hoạt động nghiệp vụ và an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho Kho bạc quản lý; thực hiện tốt công tác TCCB, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc KBNN - Tạ Anh Tuấn đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả về những nỗ lực, cố gắng của công chức, viên chức; sự phối kết hợp hiệu quả của tổ chức Đảng, đoàn thể tại cơ quan KBNN góp phần quan trọng giúp cơ quan KBNN và toàn hệ thống hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Tổng Giám đốc nhấn mạnh, năm 2019 sẽ tiếp tục là năm có nhiều thách thức đối với hệ thống KBNN. Bên cạnh việc đảm bảo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, KBNN cần tiếp tục tập trung cao độ cho việc triển khai xây dựng các đề án, chính sách lớn nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Do đó, đòi hỏi toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống KBNN nói chung và đặc biệt là công chức, viên chức cơ quan KBNN phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc KBNN quán triệt, chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức: tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết- một nét son truyền thống của hệ thống KBNN trong gần 30 năm qua, đồng thời, tăng cường kỷ luật lao động kỷ cương công vụ; từng bước áp dụng công nghệ đánh giá cán bộ công chức theo chỉ số KPI; chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực gắn với công tác luân phiên, luân chuyển nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới...

Nhiệm vụ năm 2019 cũng như các năm sắp đến của hệ thống KBNN và cơ quan KBNN còn rất nặng nề. Tuy nhiên, Lãnh đạo KBNN tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, nhất trí và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của toàn thể đội ngũ CBCC hệ thống KBNN nói chung và cơ quan KBNN nói riêng cùng với sự phối hợp hiệu quả của tổ chức đảng, đoàn thể, toàn thể CBCC cơ quan KBNN sẽ luôn nâng cao được vị trí, vai trò đầu tầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, chúng ta sẽ cùng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 của cơ quan KBNN và cả hệ thống đã được Bộ Tài chính và Chính phủ giao./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

image

image

Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Trần Quốc Vinh nguyên Phó Tổng Giám đốc KBNN và Huân chương LĐ hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân

image

Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh trao Cờ Thi đua

của Chính phủ cho Cục Quản lý ngân quỹ

image

Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Việt Hồng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

image

Phó Tổng Giám đốc KBNN Trần Thị Huệ trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính các tập thể thuộc KBNN


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 506
  • Trong tuần: 841
  • Tất cả: 576,904
Đăng nhập