Hệ thống KBNN: Tiếp tục tập trung nguồn lực, trí tuệ, quyết tâm bứt phá, hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020
Lượt xem: 438
Bám sát phương châm hành động năm 2019 của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và chủ trương của Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 05/01/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, năm 2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bám sát phương châm hành động năm 2019 của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và chủ trương của Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 05/01/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, năm 2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

image

Năm 2018, hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản của ngành Tài chính đã được Chính phủ giao. Trong ảnh: Hệ thống KBNN tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.​

Năm 2019 là một năm có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống KBNN, bước vào giai đoạn cuối thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. Do vậy, Mục tiêu hệ thống KBNN đặt ra trong năm 2019 là: Tập trung nguồn lực hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; xây dựng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường cải cách quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN); đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra, KBNN sẽ tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và cơ cấu lại NSNN, nợ công; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính chủ động, bền vững của NSNN. Theo đó, KBNN tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; tổ chức tốt công tác điều hành ngân quỹ nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển. Đồng thời, tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; thực hiện tốt công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2017.

Thứ hai, tập trung nguồn lực để xây dựng đề án, chính sách thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu. Triển khai công tác này, KBNN tổng kết, đánh giá tình hình triển khai Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, xây dựng định hướng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Thứ ba, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên. Theo đó, KBNN tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ như: xây dựng, sửa đổi các chế độ kế toán có liên quan; hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước; tổ chức đào tạo, tập huấn về khung pháp lý, quy trình nghiệp vụ, vận hành hệ thống thông tin; triển khai thí điểm việc lập báo cáo tài chính nhà nước từ quý III/2019 đảm bảo đúng quy định.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Triển khai 100% các thủ tục hành chính KBNN trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, KBNN quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia dịch vụ công mức độ 4.

Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án thống nhất quy trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN; thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của từng đơn vị KBNN trong hệ thống.

Cùng với đó, KBNN sẽ công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN; tăng cường hướng dẫn cho các cá nhân, đơn vị giao dịch với KBNN để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi.

Thứ năm, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý. Theo đó, KBNN tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ; chấp hành nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ, nhằm duy trì và giữ vững an ninh trật tự an toàn cơ quan, trật tự nội vụ của từng đơn vị KBNN trong toàn hệ thống. Bên cạnh đó, chú trọng đảm bảo an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông...

Thứ sáu, trong công tác quản lý nội bộ, hệ thống KBNN tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và nêu cao tinh thần gương mẫu, nêu gương trong thực thi công vụ; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thứ bảy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ. Theo đó, KBNN tập trung nghiên cứu xây dựng Kiến trúc các hệ thống CNTT của KBNN theo hướng hình thành Kho bạc điện tử và Kho bạc số; xây dựng và triển khai hệ thống Tổng kế toán nhà nước; nâng cấp ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN; nâng cấp Chương trình báo cáo nhanh số liệu thu, chi NSNN và huy động vốn hàng ngảy; triển khai trên phạm vi toàn quốc Chương trình thông báo biến động số dư tài khoản, chương trình thông báo tiến trình xử lý hồ sơ cho các đơn vị sử dụng NSNN.

Thứ tám, thực hiện có hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế. Trong năm 2019, hệ thống KBNN tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch hợp tác với các đối tác song phương và đa phương như Kho bạc Quốc gia Lào, Bộ Tài chính và vật giá Cuba, Kho bạc Hungary, Kho bạc liên bang Nga; Mạng lưới chi tiêu công châu Á, Hiệp hội Kho bạc quốc tế...

Thứ chín, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập hệ thống KBNN (01/4/1990 - 01/4/2020)…

Với truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, KBNN quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao trong năm 2019 tạo đà vững chắc, xây dựng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030./.


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 537
  • Trong tuần: 872
  • Tất cả: 576,935
Đăng nhập