Những sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong năm 2018
Lượt xem: 467
Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Bộ Tài chính, cấp ủy và chính quyền các cấp, sự phối kết hợp của các cơ quan, ban ngành có liên quan; cùng với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Bộ Tài chính, cấp ủy và chính quyền các cấp, sự phối kết hợp của các cơ quan, ban ngành có liên quan; cùng với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018.

image

Năm 2018, hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản của ngành Tài chính đã được Chính phủ giao. Trong ảnh: Hệ thống KBNN tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Bám sát chủ trương, quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng hệ thống hành chính liêm chính, hành động, phục vụ; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và các chủ trương, giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 của Chính phủ, Chương trình công tác của Bộ Tài chính, lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, ngay từ đầu năm 2018, KBNN đã đề ra 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 04 nhóm giải pháp thực hiện với phương châm hành động là: “Tập trung nguồn lực thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4; thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”. Theo đó, hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2018 với một số dấu ấn sự kiện nổi bật. Cụ thể:

Triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý ngân quỹ nhà nước (NQNN) gắn với công tác huy động vốn đã giảm mạnh chi phí huy động vốn cho NSNN và góp phần ổn định thị trường Trái phiếu Chính phủ (TPCP), hỗ trợ tích cực cho việc thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

image

Nhờ công tác huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, nhiều công trình đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng góp phần an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Trường Tiều học Hòa Khánh (Đồng Tháp) là một công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn NSNN.

Trong năm 2018, tiếp tục bám sát các chủ trương điều hành về kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính; nắm chắc diễn biến tình hình thu, chi NSNN tại từng thời điểm, từng giai đoạn, KBNN đã chủ động triển khai có hiệu quả các hoạt động điều hành NQNN thể hiện trên các mặt như:

(i) Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện công tác dự báo luồng tiền, xây dựng trình Bộ Tài chính các phương án điều hành NQNN năm, quý. Trên cơ sở đó, tổ chức điều hành NQNN tập trung, thống nhất, chặt chẽ và linh hoạt trong toàn hệ thống, gắn kết giữa quản lý ngân quỹ và quản lý nợ.

(ii) Chủ động tăng cường điều chuyển NQNN từ các NHTM về NHNN để hỗ trợ NHNN thực hiện chính sách tiền tệ; theo đó số dư tiền gửi thanh toán của KBNN chủ yếu tại NHNN, còn ở các NHTM chỉ duy trì mức đảm bảo an toàn thanh khoản của hệ thống KBNN. Việc điều chuyển NQNN đã giúp NHNN có nguồn lực để bổ sung dự trữ ngoại hối trong khi vẫn ổn định được thanh khoản thị trường, điều hành chính sách tỷ giá linh hoạt, kiềm chế lạm phát, giữ được mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; đồng thời, tiết kiệm được chi phí khi thực hiện giải pháp phát hành tín phiếu.

(iii) Thực hiện việc tạm ứng NQNN cho NSNN để hỗ trợ cho ngân sách trung ương, ngân sách địa phương đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm cấp bách đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kịp thời đưa các công trình vào khai thác sử dụng... Đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu kịp thời với Bộ Tài chính các giải pháp điều hành quỹ ngoại tệ của NSNN và tổ chức triển khai các giải pháp, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu chi trả, thanh toán bằng ngoại tệ của NSNN.

Đối với công tác huy động vốn, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội trong nước tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn về kinh tế được đảm bảo, tạo môi trường, động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Song tình hình kinh tế, chính trị khu vực và thế giới diễn biến nhanh và phức tạp, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc, chính sách thắt chặt tiền tệ của một số Ngân hàng, tổ chức lớn như FED, ECB, BOJ… gây sức ép lên tỷ giá, lạm phát; FED liên tục tăng lãi suất trong năm 2018 ảnh hưởng tăng mặt bằng lãi suất thị trường, lãi suất TPCP Mỹ 10 năm tăng lên mức kỷ lục 3,2%/năm gây áp lực tăng lãi suất tại các thị trường vốn khác và ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường tài chính, tiền tệ của Việt Nam.

Tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến của thị trường nêu trên đã tác động trực tiếp đến công tác huy động vốn của KBNN. Để đạt mục tiêu huy động vốn cho cân đối NSNN và phát triển thị trường, đảm bảo ổn định mặt bằng lãi suất chung, trong năm 2018, KBNN đã tham mưu với Bộ Tài chính điều chỉnh giảm nhiệm vụ huy động vốn thông qua phát hành TPCP; đồng thời, sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi cho NSTW vay để giảm áp lực huy động từ thị trường, ổn định lãi suất.

Với việc sử dụng NQNN cho NSTW vay thay cho phát hành TPCP ra thị trường đã tiết kiệm được gần 1.600 tỷ đồng chi phí trả lãi năm 2019 của NSNN. Nếu so với năm 2017, chi phí vay năm 2018 giảm, giúp tiết kiệm cho NSNN gần 2.500 tỷ đồng trả lãi hàng năm.

Các chỉ tiêu cơ bản về huy động vốn đạt được như sau: Kỳ hạn phát hành bình quân 12,69 năm (tương đương năm 2017); lãi suất phát hành bình quân giảm mạnh còn 4,71%/năm (giảm 127 điểm so với năm 2017); kỳ hạn còn lại của danh mục TPCP cuối năm đạt 6,83 năm (tăng 0,12 năm so với năm 2017), góp phần tích cực trong việc tái cơ cấu nợ công theo hướng an toàn, bền vững.

Bước đầu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

image

Công tác kiện toàn, tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ tiếp tục được đẩy mạnh trong toàn hệ thống KBNN nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả và nâng cao

chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi cho khách hàng khi đến giao dịch.

(Ảnh chụp hoạt động giao dịch tại KBNN Bến Tre).

Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; trong năm qua, hệ thống KBNN KBNN đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động, đồng thời rà soát, báo cáo Bộ Tài chính xem xét ban hành quyết định theo thẩm quyền nhằm kiện toàn, tinh gọn bộ máy của hệ thống KBNN. Việc sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy được thực hiện trên nguyên tắc gắn với chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị, rà soát, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ, tinh giản biên chế, giảm chức danh lãnh đạo, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống KBNN và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Đồng thời, KBNN xác định việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương theo lộ trình, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển. Trong tháng 6/2018, KBNN đã giải thể 43 Phòng Giao dịch trực thuộc 43 KBNN cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ KBNN cấp huyện trên địa bàn tỉnh lỵ; trong thời gian 03 năm, từ tháng 10/2015 đến nay, hệ thống KBNN đã thực hiện kiện toàn, giảm được 07 phòng tại cơ quan KBNN, 165 cấp phòng tại KBNN cấp tỉnh và 1.900 cấp tổ tại KBNN cấp huyện. Qua việc thu gọn đầu mối, hệ thống KBNN cũng đã giảm được một số lượng tương đối lớn cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng, cấp tổ.

Trong quá trình triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hệ thống KBNN không để xảy ra ách tắc đối với các đơn vị giao dịch, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị giao dịch với KBNN. Bên cạnh đó, qua theo dõi cho thấy, mặc dù công tác tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy ảnh hưởng trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, công chức nhưng tại các đơn vị trong toàn hệ thống KBNN vẫn duy trì được sự đoàn kết, ổn định, không phát sinh đơn thư khiếu nại trong việc bố trí sắp xếp công việc và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức.

Qua kết quả bước đầu triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương tại hệ thống KBNN có thể khẳng định, chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, kết hợp với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, được các cấp, các ngành, trong đó có hệ thống KBNN đồng thuận và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt. Việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương cũng góp phần để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, bởi lẽ, nếu thực hiện cải cách, tinh gọn bộ máy sẽ tiết giảm được các khoản chi ngân sách nhà nước cho bộ máy hành chính nhà nước, tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, KBNN đã xây dựng và báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính phương án tiếp tục tổ chức tinh gọn KBNN cấp huyện và kiện toàn sắp xếp các phòng thuộc KBNN cấp tỉnh theo hướng cải cách hành chính, giảm đầu mối trung gian, giảm đơn vị làm công tác nội vụ, tăng cường vai trò trách nhiệm của cá nhân để hệ thống KBNN triển khai thực hiện trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Hoàn thành nhiệm vụ tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2016, được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 95,48%, cao nhất qua các năm.

image

Với 95,48% đại biểu tán thành, sáng 12/6, Quốc hội đã thông qua

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2016 (Nguồn Internet).

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 26/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, KBNN đã tích cực triển khai các dòng công việc nhằm đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ, trình Quốc hội theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Từ tháng 10/2017, KBNN đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để thực hiện thẩm định Báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 của 90 bộ, cơ quan trung ương và 63 địa phương đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN. Căn cứ Thông báo thẩm định của Bộ Tài chính về quyết toán của các bộ, cơ quan trung ương và Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương, KBNN đã lập, tổng hợp Báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ gửi Kiểm toán Nhà nước để kiểm toán, trình Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội để thẩm tra, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội theo quy định;

KBNN đã phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục để trình Bộ tài liệu thuyết minh, giải trình số liệu quyết toán NSNN năm 2016 với các cơ quan có thẩm quyền và các đại biểu Quốc hội, đồng thời trình Bộ có văn bản đề nghị Kiểm toán Nhà nước xem xét, điều chỉnh các kiến nghị, kết luận chưa chính xác, chưa phù hợp và đã được Kiểm toán Nhà nước tiếp thu sửa đổi, điều chỉnh các kết luận, kiến nghị tại Báo cáo Kiểm toán;

KBNN đã trình Bộ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ Báo cáo số 189/BC-CP, Báo cáo số 190/BC-CP trình Quốc hội về quyết toán NSNN năm 2016 kịp thời, đầy đủ các số liệu, tài liệu thuyết minh, giải trình theo quy định và đã được Quốc hội thông qua, phê chuẩn với tỷ lệ tán thành là 95,48%, cao nhất qua các năm.

Năm 2018 là năm thứ ba KBNN tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN. Trong 3 năm liên tiếp, Báo cáo quyết toán NSNN đã được Quốc hội đánh giá đầy đủ, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền và được các đại biểu Quốc hội tán thành với tỷ lệ cao (quyết toán 2014 là 82,59%, quyết toán năm 2015 là 92,46%, quyết toán năm 2016 là 95,48%). Kết quả này là một thành công rất đáng ghi nhận của KBNN sau nhiều nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn vững vàng, tận tâm vì công việc. Phát huy những kết quả đạt được, KBNN sẽ tiếp tục cố gắng để đạt được những kết quả tốt hơn trong công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính trong việc quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính - ngân sách của quốc gia.

Tổ chức thành công Hội thảo Hiệp hội Kho bạc Quốc tế (AIST) năm 2018 với chuyên đề “Hiện đại hóa các cơ quan Kho bạc thông qua điện tử hóa, số hóa” (tháng 3/2018).

image

KBNN phối hợp với AIST tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề Hiện đại hóa kho bạc thông qua

điện tử hóa, số hóa. Đây là hội thảo có ý nghĩa đối với các nước trong AIST và KBNN Việt Nam

trong công tác quản lý tài chính công, NSNN.

Trong tháng 3/2018, KBNN đã đăng cai tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề của Hiệp hội Kho bạc Quốc tế (AIST) tại Hà Nội với sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ 14 quốc gia thành viên, một số tổ chức quốc tế và bộ, ngành của Việt Nam... Chủ đề của Hội thảo là “Hiện đại hóa các cơ quan Kho bạc thông qua điện tử hóa/số hóa”. Các đại biểu đã thảo luận các nội dung về Hiện đại hóa các cơ quan Kho bạc thông qua điện tử hóa/ số hóa các nghiệp vụ kho bạc như: Những lĩnh vực khác nhau mà số hóa có thể được triển khai liên quan đến kế toán - kiểm soát chi - kiểm soát thu; các vấn đề, chiến lược được lựa chọn, lợi ích và các trở ngại trong việc triển khai số hóa; trình bày kinh nghiệm của các nước thành viên và trao đổi thảo luận với các chuyên gia của một số tổ chức quốc tế.

Đối với Việt Nam, chủ trương tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về thu chi NSNN, về quản lý tài chính công, tài sản công, trên cơ sở chuẩn hóa các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc, đồng thời cần có giải pháp phát triển hệ thống CNTT điện tử hóa/số hóa cho phù hợp với điều kiện và bối cảnh của Việt Nam…

Tại hội thảo, KBNN Việt Nam trình bày chuyên đề “Hiện đại hóa các cơ quan kho bạc thông qua điện tử hóa, số hóa và kinh nghiệm của KBNN Việt Nam” trong đó tập trung vào việc giới thiệu, cũng như chia sẻ với các bạn đồng nghiệp tổng quan mô hình luồng thông tin số hóa của KBNN Việt Nam đang triển khai thực hiện như: Số hóa kênh thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN); số hóa quy trình phát hành thanh toán trái phiếu Chính phủ; số hóa quy trình dự báo ngân quỹ; số hóa kênh thông tin báo cáo tài chính nhà nước…

Thông qua Hội thảo, KBNN đã học hỏi, thu nhận được nhiều kinh nghiệm của các nước; đồng thời cho bạn bè quốc tế thấy sự năng động, tích cực, có trách nhiệm trong AIST với nhiều ý tưởng mới có giá trị tham khảo trong quá trình hiện đại hóa, số hóa trong công tác quản lý công tại mỗi nước thành viên cũng như tạo được uy tín và giới thiệu hình ảnh của Việt Nam với các nước thành viên Hiệp hội.

Tổ chức thành công Đoàn công tác KBNN thăm và làm việc tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong hệ thống KBNN về bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

image

Công chức KBNN cùng thắp lên ngọn lửa về tình yêu quê hương đất nước,

tự hào về chủ quyền biển đảo biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tháng 4 năm 2018, Đoàn công tác số 5 với sự tham gia của 81 đại biểu ưu tú hệ thống KBNN đã tổ chức đến thăm quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Trong suốt hành trình 10 ngày với gần 1000 hải lý, Đoàn công tác đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa và tình cảm cùng quân và dân trên các đảo. Ở từng điểm đến, các thành viên trong đoàn công tác cảm nhận sâu sắc, vô cùng xúc động và khâm phục về ý chí, tinh thần quật cường khắc phục gian khó, vươn lên nơi đầu sóng ngọn gió của các cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và các lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Chuyến đi cũng mang đến hơi ấm và tình cảm của nhân dân cả nước tới quân và dân trên quần đảo Trường Sa, đặc biệt làm cho quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà giàn DK1, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và các vùng biển đảo khác thấy gần gũi với đất liền hơn, tạo được lòng tin với quân và dân trên quần đảo; qua đó đã giáo dục truyền thống yêu nước đối với toàn thể đội ngũ công chức hệ thống KBNN, đồng thời động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của quân và dân trên quần đảo.

Thông qua chuyến công tác đặc biệt này đã thắp lên ngọn lửa về tình yêu quê hương đất nước, tình cảm to lớn đối với Trường Sa trong mỗi cán bộ công chức KBNN; đồng thời giáo dục về truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và kiến tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong năm 2018./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 439
  • Trong tuần: 774
  • Tất cả: 576,837
Đăng nhập