Hệ thống KBNN: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chủ động sáng tạo, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2019.
Lượt xem: 480
Ngày 24/01, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Quý I/2019 và triển khai các công việc trọng tâm năm 2019 của hệ thống KBNN. Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn chủ trì và điều hành Hội nghị tại điểm cầu trung ương.

Ngày 24/01, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Quý I/2019 và triển khai các công việc trọng tâm năm 2019 của hệ thống KBNN. Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn chủ trì và điều hành Hội nghị tại điểm cầu trung ương.

image

Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn chỉ đạo, điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng KBNN trình bày báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và kế hoạch công tác Quý I/2019 của hệ thống KBNN. Theo báo cáo, đến thời điểm hiện nay, về cơ bản, KBNN đã ban hành các kế hoạch công tác năm 2019 của hệ thống KBNN trên từng lĩnh vực công tác để toàn hệ thống KBNN thống nhất thực hiện.

Theo đó, ngay trong kế hoạch công tác Quý I/2019 và năm 2019, hệ thống KBNN sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Nghiên cứu, xây dựng 36 đề án, chính sách; trong đó, có 01 Nghị quyết của Quốc hội, 01 Nghị định của Chính phủ, 11 Thông tư của Bộ Tài chính; đồng thời, trình Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 và hoàn thành tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc đầu tiên để trình Bộ Tài chính, trình các cấp có thẩm quyền.

Về quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), KBNN tiếp tục cải cách mô hình trao đổi thông tin thu NSNN nhằm đơn giản hóa và tăng tốc độ trao đổi thông tin giữa KBNN và các cơ quan liên quan; đồng thời, thúc đẩy các phương thức thanh toán điện tử trong thu nộp NSNN. Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi NSNN tại KBNN cấp tỉnh theo hướng đơn giản, phân định rõ trách nhiệm, thuận lợi và an toàn. Hoàn thành việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với tất cả các thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN; tập trung tổ chức triển khai đối với các đơn vị sử dụng NSNN tại KBNN cấp tỉnh và KBNN quận, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi tối đa cho các đơn vị giao dịch.

Bên cạnh đó, KBNN tổ chức tốt công tác điều hành ngân quỹ nhà nước theo đúng quy định, đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi của NSNN và nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ nhà nước. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ giao và kế hoạch của Bộ Tài chính; đồng thời, gắn kết chặt chẽ công tác huy động vốn với quản lý ngân quỹ để đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN, đồng thời giảm thiểu chi phí vay nợ của NSNN. Cùng với đó, KBNN cũng tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên từ Quý III/2019.

Một nhiệm vụ quan trọng khác đó là, nghiên cứu, xây dựng Khung kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin của KBNN, phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, quản trị của KBNN; đồng thời, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành nhằm giám sát chặt chẽ, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm chế độ quy định để từ đó, có biện pháp xử lý phù hợp; đồng thời, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng tại các đơn vị sử dụng NSNN, tạo tiền đề cho các cải cách trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hợp lý hóa nguồn nhân lực phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhằm xây dựng hệ thống KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức KBNN.

Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao và đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, kịp thời giải đáp những khó khăn vướng mắc nhằm triển khai hiệu quả những công việc cụ thể phải triển khai trong Quý 1/2019 và nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng thời, Ban Lãnh đạo KBNN và Lãnh đạo một số Vụ, Cục chuyên môn cũng đã quán triệt, trao đổi một số vấn đề cần lưu ý trong năm 2019 như công tác: Kế toán Nhà nước, Kiểm soát chi, Tổ chức cán bộ và quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản nội ngành...

image

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung ương

Để đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, bên cạnh những những nội dung đã nêu ở trên, Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh, quán triệt Thủ trưởng các đơn vị trong toàn hệ thống một số nội dung cần phải tập trung, quyết liệt thực hiện ngay trong từ những ngày đầu năm 2019.

Một là, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 160/CT-KBNN ngày 10/01/2019 của KBNN về việc triển khai các công việc dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Trong đó, lưu ý các nội dung: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, tổ chức công việc thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán đảm bảo thông suốt, không để công việc trì trệ, ùn tắc... Bên cạnh đó, tập trung thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình cán bộ, công chức đã nghỉ hưu; gia đình công chức, viên chức cơ quan có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão, lũ… theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đúng quy định về sử dụng kinh phí.

Hai là, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Công điện số 12/CĐ-KBNN ngày 10/12/2018 của KBNN về việc cung cấp số liệu phục vụ điều hành NSNN và bố trí công chức trực để đảm bảo tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp, các tổ chức và người dân khi làm các thủ tục liên quan đến công tác quản lý thu và kiểm soát chi NSNN trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Thứ ba, về công tác chuyên môn, các đơn vị chú ý hoàn thành dứt điểm các đề án chính sách của năm 2018 và tập trung triển khai ngay các đề án chính sách năm 2019, đặc biệt là Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn năm 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2045... Các đề án, chính sách phải đáp ứng với tình hình thực tiễn, theo tư duy đổi mới, cải cách; rõ ràng minh bạch, phân định rõ trách nhiệm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thu chi NSNN. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với Kiểm toán Nhà nước để thực hiện báo cáo quyết toán NSNN năm 2017 theo đúng tiến độ đã đề ra; tiếp tục thực hiện công tác QLNQ theo hướng tập trung, tuyệt đối an toàn, gắn kết QLNQ với công tác huy động vốn...

Thứ tư, về công tác cải cách hiện đại hóa công nghệ thông tin (CNTT), ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, trong đó, tập trung vào đề án Báo cáo tài chính nhà nước; xây dựng Khung kiến trúc tổng thể CNTT của KBNN trên nền tảng công nghệ hiện đại phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử; quyết tâm ứng dụng DVC trực tuyến cấp độ 4 đối với tất cả các thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN.

Thứ năm, đối với công tác tổ chức cán bộ, chuẩn bị tinh thần tổ chức tinh gọn bộ máy, thực hiện việc luân phiên, luân chuyển, điều động theo đúng tinh thần Nghị quyết trung ương và Nghị quyết số 02/NQ-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; đồng thời, làm tốt công tác nêu gương, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu công tâm, khách quan và đúng quy định...

Thứ sáu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành nhằm giám sát chặt chẽ, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm chế độ quy định để từ đó, có biện pháp xử lý phù hợp; đồng thời, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngăn ngừa tiêu cực tại các đơn vị sử dụng NSNN, tạo tiền đề cho các cải cách trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN.

Thứ bảy, cần phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính, các tổ chức quốc tế (PEMNA, WB, IMF...) để tổ chức hội thảo đánh giá lại mô hình kho bạc trong tương lai, học tập kinh nghiệm, thông lệ tốt từ mô hình quốc tế...

Đồng thời, chuẩn bị tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày tái thành lập hệ thống KBNN trực thuộc Bộ Tài chính.

Thứ tám, đối với KBNN các tỉnh, thành phố, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực triển khai dịch vụ công, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động của hệ thống KBNN, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đơn vị giao dịch với KBNN...

image

Hình ảnh Hội nghị Giao ban theo hình trực tuyến


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 901
  • Tất cả: 576,964
Đăng nhập