image banner
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17/2024/TT-BTC 14/03/2024 Thông tư Hướng dẫn các khoản chi qua Kho bạc Nhà nước
Lượt xem: 32
Tải về 0
230/QĐ-BTC 24/02/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Lượt xem: 456
Tải về 11
87/2019/TT-BTC 19/12/2019 Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước
Lượt xem: 332
Tải về 10
58/2019/TT-BTC 30/08/2019 Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
Lượt xem: 295
Tải về 6
6028/BTC-ĐT 27/05/2019 V/v hướng dẫn thanh toán hợp đồng ủy thác quản lý dự án
Lượt xem: 268
Tải về 5
24/2019/TT-BTC 22/04/2019 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019
Lượt xem: 378
Tải về 6
359/QĐ-BTC 11/03/2019 V/v ban hành chế độ báo cáo số liệu thu, chi NSNN của hệ thống Kho bạc nhà nước
Lượt xem: 514
Tải về 8
08/2019/TT-BTC 30/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 262
Tải về 7
06/2019/TT-BTC 28/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 279
Tải về 5
136/2018/TT-BTC 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
Lượt xem: 230
Tải về 5
123