image banner
Sáp nhập Kho bạc Nhà nước thành phố vào Kho bạc Nhà nước tỉnh, giảm đầu mối cấp phòng - bước kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Kho bạc Nhà nước Lào Cai
Lượt xem: 451
Sáp nhập Kho bạc Nhà nước thành phố vào Kho bạc Nhà nước tỉnh, giảm đầu mối cấp phòng - bước kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Kho bạc Nhà nước Lào Cai

Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ngày 22/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1617/QĐ-BTC về việc sáp nhập 15 Kho bạc Nhà nước (KBNN) cấp huyện vào KBNN cấp tỉnh; Quyết định số 1618/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Theo đó, từ 01/10/2019 các KBNN thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sáp nhập vào KBNN tỉnh; và tổ chức bộ máy của KBNN cấp tỉnh được sắp xếp, kiện toàn theo hướng rút gọn đầu mối cấp phòng.

Để chuẩn bị cho việc sáp nhập KBNN thành phố Lào Cai vào KBNN Lào Cai và sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới từ 01/10/2019, KBNN Lào Cai đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật nghiệp vụ, công tác nhân sự, bàn giao công việc; thông báo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước và giao dịch của các đơn vị sử dụng ngân sách, các tổ chức, cá nhân với KBNN.

Sau khi sáp nhập, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, từ 01/10/2019 KBNN thành phố Lào Cai chấm dứt hoạt động, nhiệm vụ của KBNN thành phố Lào Cai được chuyển giao sang các phòng nghiệp vụ và Văn phòng thuộc KBNN Lào Cai thực hiện; cơ cấu tổ chức của KBNN Lào Cai giảm từ 07 phòng xuống còn 05 phòng; các đơn vị KBNN cấp huyện trực thuộc giảm từ 09 đơn vị xuống còn 08 đơn vị.

Trong quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy và triển khai nhiệm vụ theo mô hình mới, KBNN Lào Cai rất mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh của các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân giao dịch với KBNN.

Năm 2019, cùng với những đột phá trong công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến tất cả các đơn vị giao dịch với KBNN cấp tỉnh, việc sáp nhập, giảm đầu mối sẽ giúp tổ chức, bộ máy hệ thống KBNN nói chung và KBNN Lào Cai nói riêng tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Đảng./.
GIÁM ĐỐC

Vũ Trọng Cường

KBNN Lào Cai

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 175
  • Trong tuần: 926
  • Tất cả: 887,496
Đăng nhập