image banner
Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền năm 2013 của KBNN Lào Cai
Lượt xem: 345
 

           KHO BẠC NHÀ NƯỚC        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHO BẠC NHÀ NƯỚC LÀO CAI            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


             Số:  108 /KBLC-TH                    Lào Cai, ngày 06  tháng 3 năm 2013

 

 

 

K HOẠCH

Triển khai công tác tuyên truyền năm 2013 của KBNN Lào Cai

 

 

         Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-KBNN ngày 25/02/2013 của Kho bạc Nhà nước về việc Ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền năm 2013 của hệ thống KBNN, KBNN Lào Cai triển khai công tác tuyên truyền năm 2013 trong toàn tỉnh như sau:

   I. Mục tiêu:

         Chủ động, tập trung tuyên truyền và phổ biến rộng rãi bằng nhiều hình thức tới tất cả các cán bộ, công chức trong hệ thống KBNN Lào Cai; các ngành, các đơn vị, cá nhân trên địa bàn có liên quan đến hoạt động KBNN và quảng đại quần chúng nhân dân về các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của KBNN, các dự án hiện đại hóa và các gương điển hình của toàn hệ thống KBNN.

                    II. Nội dung tuyên truyền:

         1. Tuyên truyền toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ chính trị trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ của hệ thống KBNN.

          - Tổ chức quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN gắn với thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng chống tham nhũng. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ; Kế hoạch hành động và các hướng dẫn của Bộ Tài chính; UBND tỉnh; Kho bạc Nhà nước và các Sở ban ngành liên quan trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2013 để tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

          - Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hệ thống Kho bạc Nhà nước Lào Cai theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020 của Chính phủ…

          2. Tuyên truyền sâu rộng về nội dung, tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 trong đó tập trung vào các nội dung: cải cách quản lý quỹ NSNN, ngân quỹ nhà nước, quản lý nợ Chính phủ; công tác kế toán với mô hình Tổng kế toán nhà nước; hiện đại hóa hệ thống thanh toán và hiện đại hóa công nghệ thông tin; kết quả và hiệu quả triển khai dự án TABMIS…

          3. Tuyên truyền về tình hình và kết quả triển khai các hoạt động cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa KBNN: rà soát các cơ chế, chính sách, quy trình hoạt động nghiệp vụ của KBNN; triển khai áp dụng toàn hệ thống mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cao theo tiêu chẩn ISO 9001 - 2008; triển khai Đề án 30 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính …

          4. Tuyên truyền về các hoạt động và Hội nghị Nữ công chức hệ thống KBNN lần thứ III tổ chức trong năm 2013.

          5. Tuyên truyền về ngày truyền thống KBNN 29/5.

          6. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và toàn thể công chức KBNN Lào Cai về các gương người tốt, việc tốt trong hệ thống.

          III. Hình thức triển khai:

     1. Chủ động cung cấp thông tin để tuyên truyền qua kênh báo chí:

     Chủ động viết bài, cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình hoạt động KBNN; kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đề án, chính sách lớn của hệ thống KBNN.

     2. Tuyên truyền trên Tạp chí Quản lý Ngân quỹ quốc gia và công thông tin điện tử của hệ thống KBNN.

     IV. Kế hoạch tuyên truyền:

     Trên cơ sở nội dung kế hoạch số 29/KBLC-TH ngày 15/01/2013 về việc triển khai nhiệm vụ năm 2013 đã được lãnh đạo KBNN Lào Cai phê duyệt, đề nghị Giám đốc KBNN các huyện, thành phố, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc KBNN Lào Cai có trách nhiệm phát động phong trào viết bài tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, công chức đơn vị mình để gửi đăng trên tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia, cổng thông tin điện tử của KBNN, cổng thông tin điện tử của tỉnh Lào Cai hoặc các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương. Giám đốc KBNN các huyện, thành phố, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc KBNN Lào Cai cần chú ý xét duyệt nội dung bài viết trước khi đăng báo, tạp chí và đăng trên cổng thông tin điện tử. Để mỗi quý có bài đăng trên báo, tạp chí ngành hoặc báo, tạp chí địa phương … theo quy định KBNN Lào Cai đề nghị:

          -  Qúy II:  Phòng thanh tra, phòng KSC, phòng Kho quỹ, KBNN thành phố, KBNN Mường Khương,  KBNN Bát Xát.

          -  Qúy III:  Phòng Kế toán, phòng Tin học, phòng TCCB, KBNN Bảo thắng,  KBNN Sa Pa, KBNN Si Ma Cai.

          -  Qúy IV:  Phòng Tài vụ,  phòng Tổng hợp, KBNN Bắc Hà, KBNN Bảo Yên,  KBNN Văn Bàn.

          Các đơn vị có thể viết nhiều bài và ngoài thời gian đã quy định. Nhưng trong phạm vi thời gian quy định thì mỗi đơn vị có ít nhất một bài  trên cổng thông tin điện tử của ngành hoặc các hình thức tuyên truyền phù hợp. Đề nghị  giám đốc KBNN các huyện, thành phố, các trưởng phòng triển khai đến cán bộ  trong đơn vị mình và tham gia viết bài theo lịch đã phân công đầy đủ và đúng thời gian./.

 

 

                                                                                GIÁM ĐỐC         

  

 

Nơi nhận:                                                                                

   - Các KB huyện, thành phố;                          Nguyễn Danh Hà              

   - Các Phòng nghiệp vụ KB tỉnh;

   - Lãnh đạo KB tỉnh (để báo cáo);

   - Lưu: VT, TH.                                                                                 

                                                                                                              

 

Tin khác

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập