image banner
Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính
Lượt xem: 4485

Ngày 23/11/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2188/QĐ-BTC về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Bộ Tài chính.

Quy chế quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, công khai, sử dụng kết quả, kiểm tra, giám sát việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính.

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức phải đảm bảo 6 nguyên tắc sau:

(1) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm được thực hiện theo từng năm công tác; bảo đảm đúng thẩm quyền, khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

(2) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương và kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ và chất lượng công việc, số lượng công việc được giao theo kế hoạch; nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; mức độ khó khăn, phức tạp, yêu cầu về trình độ chuyên môn của công việc; sản phẩm cụ thể và các yếu tố khách quan khác. Các nhiệm vụ được giao không hoàn thành hoặc chậm tiến độ do yếu tố khách quan, bất khả kháng và được cấp có thẩm quyền xác nhận thì được xem xét khi đánh giá, xếp loại chất lượng.

(3) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, lĩnh vực công tác được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách.

(4) Công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật (nghỉ không hưởng lương, nghỉ ốm...) trong năm từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó

Công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi làm chuyên gia, thực tập dài hạn, đào tạo, bồi dưỡng tập trung thì thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng căn cứ vào kết quả thời gian làm việc thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong năm và báo cáo kết quả làm việc, học tập của cá nhân.

Đối với công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp lấy ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.

Đối với công chức, viên chức đang luân chuyển, biệt phái thì cơ quan, đơn vị nơi công chức, viên chức luân chuyển, biệt phái đến có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng và gửi kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng về cơ quan, đơn vị quyết định cử đi luân chuyển, biệt phái và cơ quan có công chức, viên chức được cử đi luân chuyển, biệt phái để theo dõi, thực hiện chế độ, chính sách và lưu vào hồ sơ công chức, viên chức.

(5) Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức họp và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm; trường hợp không tham dự được cuộc họp (trực tiếp hoặc trực tuyển), cá nhân có thể có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản.

(6) Khi công chức, viên chức đã được đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không bảo đảm tiêu chí của mức đã xếp loại thì hủy bỏ kết quả và thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng lại theo trình tự, thủ tục từ đầu.

- Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức, viên chức được xếp loại chất lượng theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

- Tiêu chí chung đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, có 5 tiêu chí: Chính trị tư tưởng; Đạo đức, lối sống; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và các tiêu chí xếp loại chất lượng công chức theo từng mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức.

- Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm được công khai trong thời gian chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi thực hiện xong việc đánh giá, xếp loại chất lượng, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử. Trường hợp công chức, viên chức không nhất trí với kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng thì có quyền kiến nghị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả. Việc giải quyết kiến nghị do người có thẩm quyền đánh giá, xếp loại giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh gái, xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với công chức, viên chức. Đồng thời đảm bảo sự liên thông, đồng bộ trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên trong các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

- Công tác kiểm tra, giám sát định kỳ việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hàng năm được thực hiện kết hợp với công tác kiểm tra công tác tổ chức cán bộ hoặc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu công tác. Kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế và các quy định liên quan đến công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức được sử dụng làm cơ sở để đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ Tài chính vào cuối năm./.

File đính kèm: Quyết định 2188/QĐ-BTC, ngày 23/11/2021 của Bộ Tài chính

 

            Thu Huyền

Kho bạc Nhà nướcLào Cai


Đính kèm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập