image banner
Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 7/2016
Lượt xem: 988
Nhiều chính sách tài chính mới như quy định mới về nộp lệ phí trước bạ, ký quỹ đối với công ty chứng khoán, điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, Quy định mới về ký quỹ đối với công ty chứng khoán... có hiệu lực từ tháng 7/2016.

Nhiều chính sách tài chính mới như quy định mới về nộp lệ phí trước bạ, ký quỹ đối với công ty chứng khoán, điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, Quy định mới về ký quỹ đối với công ty chứng khoán... có hiệu lực từ tháng 7/2016.


Ảnh minh họa (nguồn internet)

Sửa quy định về nộp lệ phí trước bạ

Từ ngày 10/7/2016, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư 75/2016 ngày 24 tháng 5 năm 2016 sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Các trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản phải nộp lệ phí trước bạ bao gồm: đổi tên và thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần (CTCP) có cổ đông sáng lập; đổi tên và thay đổi toàn bộ cổ đông sở hữu vốn điều lệ lần đầu đối với CTCP không có cổ đông sáng lập; đổi tên và thay đổi toàn bộ thành viên công ty đối với loại hình doanh nghiệp khác; đổi tên và thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014; đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành CTCP theo phương thức bán toàn bộ vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác…

Quy định này có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn thay đổi về cơ cấu hoạt động, dẫn tới thay đổi chủ sở hữu các tài sản thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ.

Quy định mới về ký quỹ đối với công ty chứng khoán

Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2015 thì giao dịch ký quỹ chỉ được thực hiện đối với công ty chứng khoán có tối thiểu hai nghiệp vụ môi giới, tự doanh chứng khoán và phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

Không trong tình trạng cảnh báo về tỷ lệ vốn khả dụng theo pháp luật chứng khoán về an toàn tài chính, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản.

Không có lỗ lũy kế lớn hơn hoặc bằng 50% vốn điều lệ tính theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (nếu có). Vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn pháp định, đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, trích lập đầy đủ các khoản dự phòng và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật chứng khoán có liên quan khác.

Thông tư 203/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016.

Điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

Được quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2015 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, có hiệu lực từ 1/7/2016.

Theo đó, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh gồm: Các sản phẩm chứng khoán phái sinh gồm hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ; Tổ chức hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh gồm giao dịch, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; Hoạt động của tổ chức dịch vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ, thành viên giao dịch, thành viên tạo lập thì trường.

Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định và không có lỗ trong 02 năm gần nhất.

Cùng với đó là tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Báo cáo tài chính năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Đồng thời, ý kiến của kiểm toán tại các báo cáo tài chính này phải là chấp nhận toàn bộ, không có ngoại trừ hoặc lưu ý.

40% tiền phí cho vay lại nộp vào Quỹ Tích lũy trả nợ

Thông tư 74/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 05 năm 2016 quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh được để lại; Các đơn vị tham gia trực tiếp vào hoạt động quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 4 Quyết định số 05/2016/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và các đơn vị có đóng góp thành tích trực tiếp cho hoạt động quản lý nợ công quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 05/2016/QĐ-TTg ngày 05/02/2016.

Theo quy định tại Thông tư, số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh được phân bổ như sau: Trích 40% số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư này để đưa vào Quỹ Tích lũy trả nợ.

Số tiền 60% còn lại được sử dụng để bổ sung kinh phí hoạt động của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (ngoài phần ngân sách nhà nước cấp đảm bảo hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành) cho các nội dung chi quy định tại Điều 4 Quyết định số 05/2016/QĐ-TTg ngày 5/2/2016.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2016 và thay thế Thông tư số 29/2013/TT-BTC ngày 15/3/2013 của Bộ Tài chính. Các nội dung quy định tại Thông tư này được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2016 đến năm 2020./.

Thẩm định tài chính các dự án vay lại

Theo Thông tư số 79/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn thực hiện thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, việc thẩm định được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm tính khách quan, minh bạch và thận trọng. Cơ quan quyết định đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, quyết định dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Người vay lại chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp lệ, hợp lý, đúng pháp luật của số liệu, thông tin, thông số, dữ liệu đầu vào cung cấp cho cơ quan thẩm định phục vụ cho việc tính toán phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay của dự án và năng lực tài chính của người vay lại.

Sau khi nhận được báo cáo kết quả thẩm định do cơ quan cho vay lại gửi, Bộ Tài chính xem xét tính phù hợp về hồ sơ thẩm định, quy trình và phương pháp thẩm định được áp dụng tại cơ quan cho vay lại; xem xét hướng xử lý các khác biệt về quan điểm, đánh giá về khả năng trả nợ giữa người vay lại và cơ quan cho vay lại; đánh giá về kết quả thẩm định của Cơ quan cho vay lại; xem xét khuyến nghị của Người vay lại, Cơ quan cho vay lại về giải pháp bảo đảm, hỗ trợ cần thiết từ Người vay lại hoặc bên thứ ba trong trường hợp dự án thiếu nguồn trả nợ tạm thời.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-7-2016.

Xuất nhập khẩu xăng dầu phải có phần mềm theo dõi, quản lý

Theo quy định tại Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 6/5/2016 của Bộ Tài chính, xăng dầu, hóa chất, khí được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hóa tại các cảng Việt Nam thì vẫn phải làm thủ tục hải quan theo quy định đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hóa tại cảng Việt Nam.

Thương nhân chỉ được bơm xăng dầu, hóa chất, khí nhập khẩu, tạm nhập và nguyên liệu nhập khẩu từ phương tiện vận chuyển vào bồn, bể và ngược lại khi có tờ khai hải quan được đăng ký theo quy định; có Giấy đăng ký giám định khối lượng có xác nhận của thương nhân giám định hoặc tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định; có biên bản lấy mẫu hoặc chứng từ lấy mẫu có xác nhận của thương nhân với cơ quan kiểm tra Nhà nước về chất lượng; có giám sát của cơ quan hải quan. Với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, tái xuất, phải có tờ khai hải quan được đăng ký theo quy định và có giám sát của cơ quan hải quan.

Thông tư số 69/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/7/2016.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập