image banner
Kho bạc Nhà nước Lào Cai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ
Lượt xem: 130
Trong 8 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai đã nỗ lực vượt khó, chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ được giao. Trong đó, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ của kho bạc, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.
anh tin bai

Ông Vũ Trọng Cường - Giám đốc KBNN Lào Cai báo cáo kết quả công tác 8 tháng đầu năm 2023 với Đoàn công tác của KBNN

Nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức

Thực hiện mục tiêu "Xây dựng KBNN hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hướng tới hình thành “Kho bạc số”, KBNN Lào Cai đã xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chiến lược phát triển của đơn vị, Ban Lãnh đạo KBNN Lào Cai đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo toàn đơn vị không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện.

Theo đó, ngay từ đầu năm KBNN Lào Cai đã ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023, trong đó có Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 và các chương trình, kế hoạch công tác khác hướng tới mục tiêu phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm; duy trì và đảm bảo an ninh an toàn tiền, tài sản của Nhà nước giao cho KBNN quản lý.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 07/02/2023 của Tổng Giám đốc KBNN về việc tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN. Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh và các ngành liên quan trong công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả; tham mưu đề xuất với UBND tỉnh, các sở ngành liên quan trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi tạm ứng vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, KBNN Lào Cai đã tham gia ý kiến vào văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thúc đẩy chuyển đổi số trong thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và các đơn vị giao dịch với KBNN, hình thành thói quen người dân, tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt, giảm dần tỷ lệ thu, chi bằng tiền mặt qua KBNN…

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát đối chiếu số liệu quyết toán ngân sách năm 2022, công tác báo cáo số liệu phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý các vấn đề kết luận thanh tra, kiểm toán. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, niêm yết đầy đủ, công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN và kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nhờ làm tốt công tác CCHC, vừa đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản nhà nước giao quản lý; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN), thực hiện thu nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ, hạch toán và điều tiết chính xác các khoản thu vào NSNN, vừa đảm bảo nâng cao chất lượng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của hệ thống KBNN.

anh tin bai

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC, khách hàng đến giao dịch trực tiếp tại KBNN Lào Cai đã giảm

 

 Đẩy mạnh triển khai các ứng dụng tin học

Thời gian qua, KBNN Lào Cai tăng cường đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC nhằm cải cách và đơn giản hóa các TTHC, tăng cường hiệu lực hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong hoạt động KBNN, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và tăng cường quản lý chi tiêu công. Đến nay, đã có 100% đơn vị sử dụng ngân sách đăng ký tham gia sử dụng phần mềm kết nối với DVCTT của KBNN.

Đồng thời, tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN và thanh toán với các hệ thống ngân hàng và các ứng dụng nghiệp vụ, đảm bảo công tác thanh toán và phối hợp thu NSNN thông suốt, kịp thời và an toàn.

Triển khai diện rộng quy trình thanh toán tự động tiền điện thoại, Internet, tiền điện, tiền nước theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách (Quyết định số 2286/QĐ-KBNN ngày 21/4/2023 của KBNN), đến nay đã cơ bản hoàn thành việc triển khai đến 100% các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn.

KBNN Lào Cai thực hiện giám sát tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ KBNN trên dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), yêu cầu giải trình, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng KBNN huyện, thị xã trong việc chậm tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên DVCTT và đánh giá xếp loại lao động theo quy định…

Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong hệ thống KBNN Lào Cai tiếp tục được quan tâm. Ban Lãnh đạo đã chỉ đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, cảnh báo và xử lý lỗ hổng bảo mật trên hệ thống ứng dụng, cập nhật chương trình ứng dụng, thực hiện các biện pháp sao lưu, dự phòng dữ liệu.

anh tin bai

Công chức KBNN Lào Cai thực hiện kiểm soát hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến KBNN

 

Quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2023

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 8 tháng đầu năm 2023, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023, KBNN Lào Cai tập trung triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Triển khai thực hiện công tác quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu đến 31/12/2023 hoàn thành 100% kế hoạch thu NSNN.

Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm soát chi đầu tư, đôn đốc việc thu hồi vốn tạm ứng, thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích theo đúng quy định; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm soát chi vốn đầu tư công; triển khai đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.

Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ điều hành NSNN của Bộ Tài chính, KBNN và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đảm bảo công tác thanh toán thông suốt, an toàn, chính xác. Thực hiện công tác tổng kế toán nhà nước theo quy định; hoàn thành việc tổng hợp, lập BCTCNN đúng thời hạn.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC với mục tiêu hướng đến nền hành chính phục vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm; triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp cải cách từ tổ chức bộ máy đến hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, an toàn và hiệu quả.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ và thực hiện tốt các nhiệm vụ về an toàn bảo mật, quản trị hệ thống theo hướng dẫn; thực hiện tiếp nhận và kiểm soát chi NSNN qua DVCTT, nhất là với các dự án chi đầu tư XDCB, góp phần cải cách và đơn giản hóa các TTHC, tăng cường hiệu lực hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong hoạt động KBNN.

Đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý, đề cao trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế giám sát từ xa các hoạt động KBNN. 

Nhật Tân

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 122
  • Trong tuần: 3,177
  • Tất cả: 885,070
Đăng nhập