image banner
Hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2024
Lượt xem: 61
Sáng ngày 11/12/2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của hệ thống KBNN theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến thông qua 63 điểm cầu tại KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và điểm cầu trung tâm tại Cơ quan KBNN. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân chủ trì Hội nghị, các Phó Tổng Giám đốc KBNN, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng cán bộ chủ chốt cơ quan KBNN.
anh tin bai

Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân chủ trì Hội nghị, phát biểu kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu của 63 điểm cầu đã xem video đánh giá Kết quả hoạt động năm 2023 và Nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm năm 2024. Theo Báo cáo tổng kết của hệ thống KBNN, trong năm 2023 hệ thống KBNN đã đạt được một số kết quả trọng tâm, cụ thể như sau:

Bám sát Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; tính đến hết năm 2023, KBNN đã hoàn thành đúng tiến độ 4 đề án của Bộ Tài chính, hoàn thành 25 đề án, chính sách của KBNN.

Về công tác quản lý thu NSNN: Các đơn vị trong hệ thống đã chủ động phối hợp với cơ quan thu trên địa bàn, mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại; tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu vào ngân sách các cấp.Tính đến hết ngày 30/11/2023, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.554.156 tỷ đồng, bằng 95,89% so với dự toán năm 2023 được giao, trong đó: Thu NSTW đạt 97,66% so với dự toán; thu NSĐP đạt 93,87% so với dự toán.

Về công tác kiểm soát chi NSNN: KBNN đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý tài chính đâu tư công, tổng hợp các khó khăn vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tổng Giám đốc KBNN đã ban hành 2 Chỉ thị yêu cầu KBNN các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải quyết công việc và chất lượng phục vụ khách hàng. Cung cấp số liệu giải ngân hàng ngày cho Bộ Tài chính, Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố phục vụ công tác quản lý điều hành NSNN.

Tính đến ngày 30/11/2023, đối với chi thường xuyên, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 875.123 tỷ đồng, bằng 73,9% dự toán. So với cùng kỳ năm 2022, cao hơn 47.061 tỷ đồng về giá trị.

Đối với chi đầu tư: lũy kế thanh toán qua KBNN là 475.733,6 tỷ đồng, bằng 65,4% do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh giao. Bằng 59,4% do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao, kiểm soát chi qua KBNN. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 119.157,1 tỷ đồng.

Công tác kế toán, thanh toán, quyết toán NSNN và lập báo cáo Tài chính Nhà nước: Các đơn vị KBNN nghiêm túc chấp hành quy định về chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước. KBNN chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai các công việc liên quan đến công tác tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán NSNN và Báo cáo tài chính nhà nước năm 2021 đảm bảo chất lượng và tiến độ

Công tác điều hành ngân quỹ nhà nước và huy động vốn cho NSNN: KBNN đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều hành NQNN tập trung, thống nhất, chặt chẽ trong toàn hệ thống, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của các đơn vị sử dụng NSNN. Trong năm 2023, NQNN đã cho NSTW vay 71.973 tỷ đồng để bù đắp bội chi NSNN. Đồng thời, thông qua hoạt động quản lý NQNN, KBNN đã nộp vào NSTW 6.060 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động nghiệp vụ.

Tính đến hết ngày 30/11/2023, KBNN đã huy động được 284.006 tỷ đồng; Kỳ hạn phát hành TPCP bình quân năm 2023 là 12,48 năm. Tổng khối lượng thanh toán gốc, lãi TPCP là 166.232 tỷ đồng; trong đó: gốc là 90,97 tỷ đồng; lãi là 75.62 tỷ đồng.

Cùng với những kết quả trên, hệ thống KBNN tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng lấy khách hàng là trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo cung cấp dịch vụ công của KBNN; duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; thực hiện chuẩn hóa danh mục hồ sơ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính của KBNN.

Cung cấp 100% thủ tục qua DVC trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 100%; số lượng giao dịch chứng từ chi NSNN hàng tháng trên Hệ thống DVCTT đạt trên 99%. Trên cơ sở các kết quả đạt được trọng công tác cải cách hành chính, KBNN được Bộ Tài chính đánh giá xếp thứ 2 trong số các đơn vị thuộc khối Tổng cục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong năm 2022.

Về công tác hiện đại hóa công nghệ thông tin: KBNN đã tập trung vào dự án nâng cấp hệ thống TABMIS và các ứng dụng VDBAS: Chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư, tổng hợp báo cáo đầu tư... liên thông ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến. Nâng cấp nhiều chương trình ứng dụng CNTT, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn bảo mật nhằm mục tiêu giảm thời gian đi lại, giảm chi phí hoạt động cho các đơn vị; công khai minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ, chứng từ chi NSNN, góp phần cải cách hiện đại hóa công tác kiểm soát chi, tiến tới thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử của KBNN.

Về công tác quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19: KBNN thực hiện tiếp nhận các khoản ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; cập nhật về số tiền và danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ để công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo định kỳ; gửi tiền có kỳ hạn tại NHTM nhằm bảo toàn và phát triển Quỹ. Tính đến ngày 30/11/2023, tổng số tiền ủng hộ Quỹ: 10.843,6 tỷ đồng (bao gồm cả lãi tiền gửi ngân hàng).

Bên cạnh đó, KBNN thực hiện tốt công tác quản trị nội ngành, trong công tác tổ chức cán bộ, KBNN đã hoàn thành tuyển dụng công chức năm 2022 và tiếp nhận công chức mới, giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công việc kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch; tổ chức sắp xếp lại hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống KBNN theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Về công tác thanh tra, kiểm tra: KBNN đã bám sát định hướng công tác thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, tập trung kiểm tra những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, đối tượng đưa vào kế hoạch kiểm tra được theo dõi luân phiên thứ tự đảm bảo không bỏ sót đơn vị, kết hợp hài hòa giữa kiểm tra thường xuyên, kiểm tra chéo và kiểm tra đột xuất; triển khai hoạt động giám sát từ xa trên DVCTT; tăng cường áp dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ để phòng ngừa rủi ro.

Công tác phòng, chống tham nhũng của hệ thống KBNN được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Về hoạt động hợp tác quốc tế: KBNN triển khai hiệu quả kế hoạch đối ngoại năm 2023, đẩy mạnh hợp tác với một số nước và các tổ chức quốc tế như IMF, OTA, WB, tham dự Hội nghị Mạng lưới quản lý Chi tiêu công châu Á (PEMNA); Hội nghị thường niên Hiệp hội Kho bạc Quốc tế (AIST); triển khai các hoạt động hợp tác song phương với Kho bạc Lào, Cu Ba, Hungary, Indonesia. Thông qua các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế đã tạo điều kiện để KBNN học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện cơ chế chính sách đồng thời củng cố, mở rộng uy tín, vị thế của KBNN, Bộ Tài chính nói riêng, của Việt Nam nói chung trong khu vực và trên trường quốc tế.

Về công tác thông tin, tuyên truyền: Duy trì, vận hành ổn định Cổng thông tin điện tử KBNN và Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia. Tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, thu hút lực lượng đoàn viên thanh niên toàn hệ thống KBNN tham dự nhằm tập trung trí tuệ, sức lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN, đồng thời khơi dậy và phát huy sự sáng tạo, tình yêu ngành, yêu nghề và trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức đóng góp vào sự nghiệp phát triển của hệ thống KBNN.

Để làm rõ thêm các kết quả hoạt động trọng tâm và những khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp xử lý của hệ thống KBNN trong năm 2023, Hội nghị được nghe tham luận của đại diện Lãnh đạo KBNN các tỉnh thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Lào Cai. Tiếp theo đó, Hội nghị cũng được nghe phát biểu chia sẻ, đánh giá của đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính như Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính về kết quả hoạt động của KBNN trong năm 2023, trên cơ sở đó, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đưa ra một số phương hướng hoạt động cho hệ thống KBNN trong năm 2024.

anh tin bai

Đại diện Lãnh đạo một số KBNN các tỉnh thành phố phát biểu tham luận tại Hội nghị

anh tin bai

Ông Dương Bá Đức - Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị

anh tin bai

Ông Nguyễn Minh Tân – Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị

anh tin bai

Ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của hệ thống trong năm 2024

Thay mặt Lãnh đạo KBNN, Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân phát biểu cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính trong năm 2023. Đồng thời đề nghị Thủ trưởng các đơn vị và Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố sát sao, tập trung chỉ đạo, điều hành để khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Một là, Từ nay đến hết tháng 12/2023 và đầu năm 2024, hệ thống KBNN cần tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đảm bảo kiểm soát, giải ngân vốn NSNN kịp thời, chặt chẽ, an toàn, đúng chế độ; hoàn thành công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm 2023. Trong năm 2024, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong ngành tài chính tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, kiểm soát chi NSNN, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Điều hành ngân quỹ chặt chẽ, linh hoạt đảm bảo khả năng thanh toán của NSNN tại mọi thời điểm ở tất cả các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống.

Hai là, Xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành các đề án, cơ chế, chính sách đã đăng ký chương trình công tác năm 2024 với Bộ Tài chính; chủ động hoàn thiện các thông tư, quy trình nghiệp vụ và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tốt nhất cho khách hàng.

Ba là, Bám sát tình hình thị trường, tình hình thu chi NSNN, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch trả nợ gốc của NSTW để chủ động xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan kịp thời báo cáo và đề xuất, kiến nghị với Bộ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác huy động vốn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2024.

Bốn là, Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục thu, kiểm soát chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN; nâng cấp và mở rộng một số chức năng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ của hệ thống KBNN.

anh tin bai

Các đại biểu đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tham dự Hội nghị

Năm là, Tập trung hoàn thành việc lập Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2022 và Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022, đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ trình Chính phủ, Quốc hội; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN để báo cáo Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền theo phương án được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục duy trì, vận hành ổn định và nâng cấp hệ thống TABMIS; các hệ thống thanh toán với Ngân hàng và trong nội bộ hệ thống KBNN. Chú ý tổ chức thực hiện tốt các biện pháp quản lý an toàn kho quỹ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền và tài sản mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho hệ thống KBNN quản lý.

Sáu là, Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức trong hệ thống KBNN nhằm xây dựng, củng cố nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Bảy là, Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ. Đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và ngăn ngừa các sai phạm trong từng lĩnh vực nghiệp vụ của KBNN. Các trường hợp để xảy ra sai sót phải xử lý nghiêm, đồng thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị theo đúng quy định. Từng bước hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TTKT, tăng cường giám sát từ xa: từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra truyền thống sang phương thức kiểm tra, giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số.

Tám là, Giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ các cấp đơn vị; đồng thời, cần tranh thủ sự ủng hộ của cấp uỷ chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thay mặt cho đội ngũ công chức, viên chức của hệ thống KBNN, Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ đã dành thời gian đến dự Hội nghị và có những phát biểu chia sẻ, động viên đối với công chức, viên chức và người lao động của hệ thống KBNN; Tổng Giám đốc KBNN trân trọng cảm ơn sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính đối với hoạt động của hệ thống KBNN trong những năm qua. Hệ thống KBNN sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ tập thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng giao cho./.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội Nghị tại điểm cầu trung tâm Cơ quan KBNN

Ngọc NhungThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập